Mala abeceda lovstva

MALA ABECEDA LOVSTVA

Lovstvo vam je oduvijek bila posebna strast ili ste lovci početnici? Kako biste bili al pari iskusnim lovcima i zvučali kao pravi lovački connoisseuri, važno je usvojiti određene pojmove prije nego što pređete na praksu.

Što je lov, lovstvo i kako možete priskrbiti lovačku iskaznicu možete saznati u članku Lov, Lovstvo i iskaznica, a u ovo članku ćemo obraditi osnovne pojmove koje ćete svakako morati savladati jednom kad se upustite u lovačke pustolovine. 2018. godine donesen je zadnji Zakon o lovstvu kojim se definira sve vezano uz gospodarenjem lovištima i divljači, pa tako i pojmovi koji se navode u ovom članku.

Č

 • čeka je privremeni ili stalni objekt na uzdignutom položaju koji lovcima služi za doček i lov divljači iznad nivoa zemlje.
Čeka za lov

D

 • državno lovište je lovište koje se nalazi na zemljištu koje je u vlasništvu Republike Hrvatske

K

 • koncesija se odnosi na gospodarsko korištenje prava lova gdje je pravni odnos uređen upravnim ugovorom
 • koncesionar je gospodarski subjekt koji ima sklopljen ugovor o koncesiji s davateljem koncesije
 • korisnik nelovne površine može biti fizička ili pravna osoba koja upravlja ili koristi površinu na kojoj se ne smije ustanoviti lovište i programom zaštite divljači stječe prava lovoovlašenika
 • korisnik zemljišta je osoba koja je vlasnik ili posjednik zemljišta

L

 • lovac je osoba koja ima važeću lovačku iskaznicu
 • lovna godina predstavlja razdoblje u kojemu je dozvoljen lov, a riječ je o periodu od 01. travnja tekuće godine do 31. ožujka nadolazeće godine
 • lovnik je naziv za ovlaštenu osobu koju određuje lovoovlaštenik kako bi planirala i organizirala lov
 • lovočuvar je naziv za osobu koja ima važeću značku i iskaznicu lovočuvara, a koja čuva lovište i obavlja druge poslove na uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači te njezinih dijelova
 • lovište predstavlja određena površina zemljišta koja je zaokružena prirodna cjelina u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači te njezinih dijelova
 • lovnogospodarski planovi – lovnogospodarska osnova, program uzgoja divljači, program zaštite divljači i njihove revizije
 • lovoovlašenik ili ovlaštenik prava lova je fizička (obrtnik) ili pravna osoba koja stječe pravo lova na temelju Zakona o lovstvu
 • lovozakupnik je korisnik zemljišta te druga pravna osoba ili obrtnik koja je pravo lova u državnom ili zajedničkom lovištu stekla zakupom prava lovačkih
Lovac i lovstvo

N

 • naselje je stalna naseobina na kojoj je stupanj izgrađenosti prostora takav da onemogućava prirodnu migraciju krupne divljači

O

 • ocjenjivač trofeja divljači je osoba koja ima položen ispit s kojim je stekla status ocjenjivača trofeja divljači
 • ograđeno lovište je ono površine veće od 1000 ha a ograđeno je prirodni preprekama kao što su rijeke, jezera, velike vodene površine, more i dr. ili umjetnim preprekama kao što su ograde, građevine i dr. koje sprječavaju ili znatno umanjuju mogućnost da tu površinu napusti divljač koja se u njemu uzgaja, štiti i lovi
 • otvoreno lovište predstavljaju prostori u kojima je omogućena nesmetana dnevna i sezonska migracija divljači

P

 • podivljale životinje domaćih vrsta su one koje žive slobodno u prirodi i koje su napuštene od strane vlasnika te nemaju odgovarajući nadzor
 • pravo lova odnosi se na ovlast da se na određenom dijelu zemljišta i voda provode radnje koje se odnose na uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova
 • privatno lovište je ono ustanovljeno na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe
Privatno lovište

S

 • stručna osoba je ona koja obavlja stručne poslove u provedbi lovnogospodarskih planova
 • središnja lovna evidencija je elektronička evidencija lovišta ustanovljenih u Republici Hrvatskoj

T

 • trofej divljači su dijelovi divljači uređeni za čuvanje i ocjenjivanje

U

 • unošenje divljači u lovište je ljudska aktivnost kojom se neka divljač unosi u lovište u kojem je već rasprostranjena
 • uvođenje divljači u lovište je ljudska aktivnost pomoću koje se divljač uvodi u lovište izvan prirodnog područja rasprostranjenosti. Time se ne podrazumijeva držanje divljači u kontroliranim uvjerima kao ni prirodna migracija
 • uzgajalište divljači je lovište veće od 100ha, a manje od 2000ha koje je ograđeno ogradom, prirodnim preprekama ili objektom

V

 • vlasnik lovišta je onaj koji je stekao pravo ustanovljenja privatnog lovišta
 • vrhunski trofej divljači je onaj koji je ocijenjen većim brojem bodova od najjačeg prvaka pojedine divljači u Republici Hrvatskoj

Z

 • zajedničko lovište je ustanovljeno na zemljištima raznih vlasnika koji prema Zakonu o lovstvu nisu mogli ustanoviti privatno ili državno lovište
 • zakup prava lova u lovištu se odnosi na pravni odnos koji je uređen upravnim ugovorom, a čiji je predmet korištenje prava lova u skladu s Zakonom o lovstvu.